Stillerman’s Notes

To those in the know, the Mareh Mekomos produced by Rav Stillerman and his Chabura in the Mir Yerushalaim are the ultimate sources for resources in learning Halacha. With his permission, we present the following collection of Mareh Mekomos for free download.

 

איסור והיתר

שבת

ברכות

נדה

סכנה – יוד סימן קט”ז, ועוד

 

אבן העזר

סי’ כא, להתרחק מן העריות

סי’ כב, יחוד

סי’ כג

סי’ כד

סי’ סא, מתענין ביום חופתן

סי’ סב, שבע ברכות

סי’ סג, בעילת מצוה וברכתו

סי’ סד, זמן נישואין ולשמוח עמה

סי’ סה, שמחת חתן וכלה

סי’ עה, ארץ ישראל

 

חושן משפט

איסור מזיק

להשתמש בחפץ של חבירו בלי ידעתו

סי’ שעח

סי’ שפ

סי’ תכ

סי’ תכא

סימן כז – איסור קללה

סימן לד – אוכלים בשוק

סימן סז – פרוזבול

סימן רכח – אונאת דברים

סימן רנט – השבת אבידה

סימן שלט – לא תלין

סימן תכו – לא תעמוד על דם רעך

פתיחת חלון במקום ציבורי בחורף

תור בהלכה

 

אורח חיים

הנוהג להתפלל בנוסח מסוים ומתפלל בציבור שמתפלל בנוסח אחר

סי’ א – השקמת הבוקר

סי’ ב – לבישת בגדים

סי’ ג – הנהגת בית הכסא

סי’ ד – נטילת ידים בבוקר

סי’ ד – נטילת ידים בשאר דברים

סי’ ה – כוונת השם

סי’ ו – בית הכסא

סי’ ח – סי’ כד – ציצית

סי’ ח-כד, הלכות ציצית

סי’ כא – ביזוי מצוה

סי’ כה-מה, הלכות תפילין

סי’ מו – מאה ברכות

סי’ מח – פרשת התמיד

סי’ מט – דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה

סי’ נא – ברוך שאמר עד ישתבח

סי’ ס – מצות צריכות כוונה

סי’ סב – השמיע לאזנו

סי’ סו

סי’ עד – כשאבריו רואים את הערוה

סי’ עה – צניעות

סי’ עט – צואה

סי’ פט – איסור והיתר קודם תפילה

סי’ צ – תפילה בציבור

סי’ צא – הכון

סי’ צא סעיף ב – הכון

סי’ צה – כיון איבריו בשעת תפלה

סי’ צו

סי’ קב – שלא להפסיק כנגד המתפלל

סי’ קי – תפילת הדרך

סי’ קיא

סי’ קיז – ותן טל ומטר לברכה

סי’ קכד

סי’ קכה

סי’ קכח – כהנים

סי’ קלא – טו בשבט

סי’ קלו – הנקראים קריאת התורה

סי’ תיז – ראש חודש

סי’ תכו – ברכת הלבנה

סי’ תכ”ט – סי’ תצ”ד; הלכות פסח

סי’ תרפ”ה – סי’ תרצ”ז; הלכות פורים

סי’ תר”ע – סי’ תרפ”ד; הלכות חנוכה

סי’ תרסט – שמחת תורה

סי’ תרסד – הושענא רבא

סי’ תרמה-תרנ, הלכות ד’ מינים

סי’ תרמ – סוכה

סי’ תרלט – ישיבה בסוכה

סי’ תרלח – מוקצה מחמת מצוה

סי’ תרלד – מדרגה שבמרפסת אם מצטרפת לסוכה

סי’ תרכו – סוכה דף ט

סי’ תרכה – מצוה עשיית הסוכה

סי’ תר”ד – סי’ תרכ”ד; הלכות יום הכיפורים

סי’ תקפ”א – סי’ תר”ג; הלכות אלול ור”ה

סי’ תק”פ – ימים שמתענים בהם

סי’ תק”נ – סי’ תקס”א, ד צומות, בין המצרים, זכר לחורבן, כותל

סי’ תק”ל – סי’ תקמ”ה; הלכות חול המועד

סי’ תצ”ה – סי’ תקכ”ט; הלכות יו”ט

 

יורה דעה

סי קכג, יין נסך

סי’ רמו, תלמוד תורה

סי’ רמה, ללמד לבנו ולהעמיד תלמידים

סי’ רמד, מפני שיבה תקום

סי’ רמב סי’ רמ,

כיבוד אב ואם

סי’ קפב, לא ילבש

סי’ קפא, פאות

סי’ קפ, כתובת קעקע

סי’ קעט, כישוף

סי’ קעח, ובחקתיהם לא תלכו

סי’ קנז, יהרוג ואל יעבור

סי’ קנא, לא תחנם

סי’ קמט, ליכנס בבית תפילה

סי’ קמח, ליל ניטל, חגי העובדי כוכבים

סי’ קמז, להזכיר שם של ע”ז

סי’ קמא, לא תעשון אתי

סי’ קלט, עבודה זרע

סי’ קלט, עבודה זרה

סי’ רמז, צדקה

קובץ על מזוזה

סי’ תב, מוציא דבה הוא כסיל

סי’ שצד, אחד מבני חבורה

סי’ שעו סעיף ב, אל יפתח פיו לשטן

סי’ שעא – טומאה באהל מת

סי’ שסט – טומאה לכהן

סי’ שסח, בית הקברות

סי’ שסז, לועג לרש

סי’ שסא, מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת

סי’ שמא, אונן

סי’ שמ, חיוב קריעה

סי’ שמ, אבלות

סי’ שלט, גוסס

סי’ שלו, מצוה לרפות

סי’ שלה, לבקר חולים

סי’ שכב, חלה

סי’ רצח – סימן דש, שעטנז

סי’ רצב, שילוח הקן

סי’ רפב, כבוד הספרים

סי’ רעז, ספק פתוח ולצאת

סי’ רעו, מחיקת השם

סי’ רסח, גרות

סי’ רסה סעיף יב, שלום זכר

סי’ רס, מילה

 

מידות

אונאת דברים

תוכחה

שלום

צער בעלי חיים

מידות בכלליות

מחלוקת

מדבר שקר תרחק

לשון נקיה

לשון הרע

לא תשנא את אחיך בלבבך

לא תקום ולא תטור

כעס

חילול ה

והלכת בדרכיו

ואהבת לרעך כמוך

הלבנת פנים

הכנסת אורחים

הכנסת אורחים