Stillerman’s Notes

To those in the know, the Mareh Mekomos produced by Rav Stillerman and his Chabura in the Mir Yerushalaim are the ultimate sources for resources in learning Halacha. With his permission, we present the following collection of Mareh Mekomos for free download.

 

איסור והיתר

שבת

ברכות

נדה

סכנה – יוד סימן קט”ז, ועוד

 

אבן העזר

סי’ כא, להתרחק מן העריות

סי’ כב, יחוד

סי’ כג

סי’ כד

סי’ סא, מתענין ביום חופתן

סי’ סב, שבע ברכות

סי’ סג, בעילת מצוה וברכתו

סי’ סד, זמן נישואין ולשמוח עמה

סי’ סה, שמחת חתן וכלה

סי’ עה, ארץ ישראל

 

חושן משפט

איסור מזיק

להשתמש בחפץ של חבירו בלי ידעתו

סי’ שעח

סי’ שפ

סי’ תכ

סי’ תכא

סימן כז – איסור קללה

סימן לד – אוכלים בשוק

סימן סז – פרוזבול

סימן רכח – אונאת דברים

סימן רנט – השבת אבידה

סימן שלט – לא תלין

סימן תכו – לא תעמוד על דם רעך

פתיחת חלון במקום ציבורי בחורף

תור בהלכה

 

אורח חיים

הנוהג להתפלל בנוסח מסוים ומתפלל בציבור שמתפלל בנוסח אחר

סי’ א – השקמת הבוקר

סי’ ב – לבישת בגדים

סי’ ג – הנהגת בית הכסא

סי’ ד – נטילת ידים בבוקר

סי’ ד – נטילת ידים בשאר דברים

סי’ ה – כוונת השם

סי’ ו – בית הכסא

סי’ ח – סי’ כד – ציצית

סי’ ח-כד, הלכות ציצית

סי’ כא – ביזוי מצוה

סי’ כה-מה, הלכות תפילין

סי’ מו – מאה ברכות

סי’ מח – פרשת התמיד

סי’ מט – דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה

סי’ נא – ברוך שאמר עד ישתבח

סי’ ס – מצות צריכות כוונה

סי’ סב – השמיע לאזנו

סי’ סו

סי’ עד – כשאבריו רואים את הערוה

סי’ עה – צניעות

סי’ עט – צואה

סי’ פט – איסור והיתר קודם תפילה

סי’ צ – תפילה בציבור

סי’ צא – הכון

סי’ צא סעיף ב – הכון

סי’ צה – כיון איבריו בשעת תפלה

סי’ צו

סי’ קב – שלא להפסיק כנגד המתפלל

סי’ קי – תפילת הדרך

סי’ קיא

סי’ קיז – ותן טל ומטר לברכה

סי’ קכד

סי’ קכה

סי’ קכח – כהנים

סי’ קלא – טו בשבט

סי’ קלו – הנקראים קריאת התורה

סי’ תיז – ראש חודש

סי’ תכו – ברכת הלבנה

סי’ תכ”ט – סי’ תצ”ד; הלכות פסח

סי’ תצ”ה – סי’ תקכ”ט; הלכות יו”ט

סי’ תק”ל – סי’ תקמ”ה; הלכות חול המועד

סי’ תק”נ – סי’ תקס”א, ד צומות, בין המצרים, זכר לחורבן, כותל

סי’ תק”פ – ימים שמתענים בהם

סי’ תקפ”א – סי’ תר”ג; הלכות אלול ור”ה

סי’ תר”ד – סי’ תרכ”ד; הלכות יום הכיפורים

סי’ תרכה – מצוה עשיית הסוכה

סי’ תרכו – סוכה דף ט

סי’ תרלד – מדרגה שבמרפסת אם מצטרפת לסוכה

סי’ תרלח – מוקצה מחמת מצוה

סי’ תרלט – ישיבה בסוכה

סי’ תרמ – סוכה

סי’ תרמה-תרנ, הלכות ד’ מינים

סי’ תרסד – הושענא רבא

סי’ תרסט – שמחת תורה

סי’ תר”ע – סי’ תרפ”ד; הלכות חנוכה

סי’ תרפ”ה – סי’ תרצ”ז; הלכות פורים

 

יורה דעה

סי קכג, יין נסך

סי’ קלט, עבודה זרה

סי’ קלט, עבודה זרע

סי’ קמא, לא תעשון אתי

סי’ קמז, להזכיר שם של ע”ז

סי’ קמח, ליל ניטל, חגי העובדי כוכבים

סי’ קמט, ליכנס בבית תפילה

סי’ קנא, לא תחנם

סי’ קנז, יהרוג ואל יעבור

סי’ קעח, ובחקתיהם לא תלכו

סי’ קעט, כישוף

סי’ קפ, כתובת קעקע

סי’ קפא, פאות

סי’ קפב, לא ילבש

סי’ רמ, כיבוד אב ואם

סי’ רמב

סי’ רמד, מפני שיבה תקום

סי’ רמה, ללמד לבנו ולהעמיד תלמידים

סי’ רמו, תלמוד תורה

סי’ רמז, צדקה

סי’ רס, מילה

סי’ רסה סעיף יב, שלום זכר

סי’ רסח, גרות

סי’ רעו, מחיקת השם

סי’ רעז, ספק פתוח ולצאת

סי’ רפב, כבוד הספרים

סי’ רצב, שילוח הקן

סי’ רצח – סימן דש, שעטנז

סי’ שכב, חלה

סי’ שלה, לבקר חולים

סי’ שלו, מצוה לרפות

סי’ שלט, גוסס

סי’ שמ, אבלות

סי’ שמ, חיוב קריעה

סי’ שמא, אונן

סי’ שסא, מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת

סי’ שסז, לועג לרש

סי’ שסח, בית הקברות

סי’ שסט – טומאה לכהן

סי’ שעא – טומאה באהל מת

סי’ שעו סעיף ב, אל יפתח פיו לשטן

סי’ שצד, אחד מבני חבורה

סי’ תב, מוציא דבה הוא כסיל

קובץ על מזוזה

 

מידות

אונאת דברים

מדבר שקר תרחק

שלום

צער בעלי חיים

הלבנת פנים

לשון הרע

כעס

חילול ה

הכנסת אורחים

הכנסת אורחים

ואהבת לרעך כמוך

והלכת בדרכיו

לא תקום ולא תטור

לא תשנא את אחיך בלבבך

לשון נקיה

מחלוקת

מידות בכלליות

תוכחה